Ở Colpa, chúng tôi không chỉ là nhà sản xuất.
Chúng tôi còn là những người ,
Mang lại thực phẩm tốt hơn cho sức khoẻ,
Sự hài lòng hơn cho người tiêu dùng,
Những mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn với các đối tác.
Vì Một môi trường bền vững,
Và một Việt Nam tốt đẹp hơn.